Privacy

PRIVACYVERKLARING van de Vereeniging tot Bevordering der Paardenfokkerij in Gelderland, hierna te noemen CH Bennekom,

CH Bennekom is gevestigd te Ede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119564. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens CH Bennekom verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  CH Bennekom verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid;
b. een product of dienst afneemt bij CH Bennekom (deelneemt aan wedstrijden of evenementen e.d.);
c. zich aanmeldt als vrijwilliger of official;
d. zich aanmeldt als sponsor of begunstiger;
e. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 CH Bennekom verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s), welke discipline voor juryleden, geleverde diensten of betaling in natura e.d.);

1.3  CH Bennekom kan deze gegevens gebruiken om:
beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
voorlichting (informatievoorziening);
communicatie;
alle financiële handelingen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 U kunt contact opnemen met CH Bennekom via telefoonnummer  088 – 8100 388 of per e-mail: secretariaat@chbennekom.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop CH Bennekom persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die CH Bennekom met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door CH Bennekom.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 CH Bennekom zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 CH Bennekom treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 CH Bennekom kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
KNHS;
Informatie die verstrekt wordt tijdens het concours hippique;

4.2 CH Bennekom verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of CH Bennekom daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Bennekom, mei 2022